Visual Communication and Design Studio
(+4822) 622 07 75 office@elementone.pl
Semper

Wy­daw­nictwo Na­ukowe Semper istnieje od 1991 roku i  specjalizuje się w mo­no­gra­fiach oraz w trud­nych pu­bli­ka­cjach w  róż­nych ję­zy­kach.

Wydaje również podręczniki akademickie.


Poproszono nas o  zaprojektowanie nowego logo dla wydawnictwa. Na­wią­zaliśmy  do for­matu książki, która po­ka­zuje też otwar­tość na zmie­nia­jące się re­alia wy­daw­nicze. Jed­no­cze­śnie logo podkreśla przy­wią­zanie do pro­stoty formy i do­brego wzornictwa.

Contact us:
ul. Wilcza 42/12
00-679 Warsaw, Poland
t/f(+4822)622 07 75
office@elementone.pl
Newsletter:
Follow us:
© Elementone 2012
Tagi: Brand design, custom publishing, identyfikacja wizualna firmy